ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

”Μνήσθητί μου Κύριε όταν έλθης εν τη βασιλεία σου”

(Λουκ 23,42-43)